نویسنده = معصومه سادات میرمحمدی
1. تغییرات جوی:تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 167-194

سیدفضل‌الله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی


2. بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-122

سید فضل الله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی