دوره و شماره: دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-291 
4. بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین

صفحه 87-122

سید فضل الله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی


8. تابعیت رأی داوری

صفحه 225-265

علیرضا ایرانشاهی