دوره و شماره: دوره 15، شماره 21، پاییز و زمستان 1376 
2. داوری تجاری بین‌المللی

صفحه 43-70

هنری دو وریز؛ محسن محبّی


6. به‌دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی

صفحه 185-216

می‌رِی دلماس ـ مارتی؛ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی