دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (پاییز)، پاییز و زمستان 1364