دوره و شماره: دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1366 
1. مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل

صفحه 5-89

مسعود طارم سری؛ بهرام مستقیمی نسرین مصفا زیرنظر دکتر جمشید ممتاز


3. جهان سوم و حقوق بین‌الملل

صفحه 83-157

وانگ تی یا؛ ترجمة محسن محبی