دوره و شماره: دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-383 
2. قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری

صفحه 29-109

احمدالقشیری طارق ریاض؛ شرح و ترجمه: دکتر محسن محبی


6. قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر

صفحه 213-256

ژوزف جی. نورتون و هبا شمس؛ مترجم: محمدجواد میرفخرایی