دوره و شماره: دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1384 
3. تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب

صفحه 159-188

جمشید ممتاز؛ ترجمة محمود صوراسرافیل


6. دادگاه بین‌المللی حقوق دریا: یک ارزیابی

صفحه 245-270

پی. چاندراسی خارا رائو؛ مترجم: علی قاسمی