دوره و شماره: دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1377 
7. معرفی حقوق مصرف با مقدمه‌ای از مترجم

صفحه 281-304

ژان کَله اُلوا؛ عباس قاسمی‌حامد