دوره و شماره: دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1368 
4. یاد استاد

صفحه 93-120

10.22066/cilamag.1989.18363

ناصرعلی منصوریان؛ میشل ویرالی