دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (بهار)، بهار و تابستان 1364 
5. دیون منفور

صفحه 119-142

دکتر رضا فیوضی


7. اجرای احکام دادگاههای خارجی به‌وسیلة دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا

صفحه 167-208

ادوایرـ برنشتاین، ریستائو؛ ترجمه: محمدجواد میرفخرایی