دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 (تابستان)، بهار و تابستان 1364 
3. تفکری بر تئوری حقوق فراملی

صفحه 89-110

ناصر صبح‌خیز؛ میشل ویوالی