دوره و شماره: دوره 18، شماره 25، پاییز و زمستان 1379 
3. دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست

صفحه 85-125

مایکل بایرز؛ مترجم: محمدجواد میرفخرایی