دوره و شماره: دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396 (doi) 

علمی پژوهشی

1. سهم دیوان بین‌المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت

صفحه 7-29

ابراهیم بیگ زاده؛ اسماعیل تاور