دوره و شماره: دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396 (doi)