دوره و شماره: دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1377 
2. مرز در دریاچه‌های بین‌المللی

صفحه 53-142

هاریتینی دیپلا؛ ابراهیم بیگ‌زاده


4. مداخلة بین‌المللی بشردوستانه

صفحه 153-178

ژاک مورژن؛ محمود صور اسرافیل