دوره و شماره: دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-291