نویسنده = آرامش شهبازی
تعداد مقالات: 7
2. قانون اساسی جامعۀ بین‌المللی در محاق(تأملی در نظریه و رویه)

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 169-191

10.22066/cilamag.2012.16808

آرامش شهبازی


4. هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-61

10.22066/cilamag.2011.17217

آرامش شهبازی


5. «توسعه پایدار» یا «پایداری توسعه» در حقوق بین‌الملل

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-139

10.22066/cilamag.2010.17277

آرامش شهبازی


6. تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-60

10.22066/cilamag.2009.17284

آرامش شهبازی