نویسنده = خدیجه جوادی شریف
تعداد مقالات: 1
1. مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-100

محمد‌حسین رمضانی قوام آبادی؛ رحمت‌اله فرخی؛ خدیجه جوادی شریف