نویسنده = مهناز اخوان خرازیان
تعداد مقالات: 2
1. اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-69

مهناز اخوان خرازیان


2. تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد

دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1386، صفحه 95-142

مهناز اخوان خرازیان