نویسنده = ترجمة دکتر اردشیر امیرارجمند
تعداد مقالات: 1
1. جهانی شدن حقوق: فرصتها و خطرات

دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378، صفحه 121-148

10.22066/cilamag.2000.18149

میری دلماس مارتی؛ ترجمة دکتر اردشیر امیرارجمند