نویسنده = رزی باکله‌هنک
تعداد مقالات: 1
1. شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی

دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، پاییز و زمستان 1370، صفحه 127-252

10.22066/cilamag.1991.18337

مصطفی رحیمی؛ رزی باکله‌هنک