نویسنده = ژان پی‌یر پلانتار
تعداد مقالات: 1
1. حقوق جدید متحد‌الشکل بیع بین‌المللی کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ 11 آوریل 1980

دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، پاییز و زمستان 1370، صفحه 291-440

ایرج صدیقی؛ ژان پی‌یر پلانتار