نویسنده = علیرضا آرش پور
تعداد مقالات: 1
1. ‌‌‌تبیین و تفسیر رفتار ملّی گات در پرتو رویة رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 353-384

10.22066/cilamag.2019.84635.1492

حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور