نویسنده = علی ایزدی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-218

10.22066/cilamag.2016.20725

علی ایزدی