نویسنده = الناز رحیم خویی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 263-289

الناز رحیم خویی؛ حسین رستم زاد