کلیدواژه‌ها = انرژی
1. سازمان تجارت جهانی و تجارت برق (آمادگی ایران برای الحاق)

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-119

حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی


2. مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین‌الملل انرژی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 145-166

حجت سلیمی ترکمانی