کلیدواژه‌ها = دادرسی منصفانه
1. ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 139-173

عبدالعلی توجهی؛ مهدی قربانی قلجلو