کلیدواژه‌ها = عوامل ارتباط
1. قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‏المللی (بررسی تطبیقی)

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 263-281

علیرضا حجت‏ زاده؛ ابراهیم نوشادی