کلیدواژه‌ها = سیستم حقوق بین‌الملل
1. تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-60

آرامش شهبازی