کلیدواژه‌ها = حق بر غذای کافی
1. حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-243

علیرضا ابراهیم‌گل