کلیدواژه‌ها = کثرت
رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن‌ها با حقوق بین‌الملل عام

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 207-231

10.22066/cilamag.2010.17281

حجت سلیمی ترکمانی