دوره و شماره: دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390