دوره و شماره: دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-424 
1. بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا

صفحه 5-73

گودرز افتخار جهرمی؛ مرتضی شهبازی نیا


2. قاضی ویژه در دیوان بین‌المللی دادگستری

صفحه 75-84

هوبر تی یری؛ مترجم: ابراهیم بیگ‌زاده


5. حق توسعه در نظریه و عمل

صفحه 179-250

آرجون سنگوپتا؛ منوچهر توسلی جهرمی


6. معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری

صفحه 251-327

ام. سورناراجا؛ مترجم: توکل حبیب زاده