نویسنده = ترجمه محمدجواد میرفخرایی
تعداد مقالات: 2
1. قراردادهای دولت با بیگانگان مسئلة تغییر یکجانبة قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر

دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378، صفحه 221-275

10.22066/cilamag.2000.18151

ا. ف. م. منیرالزّمان؛ ترجمه محمدجواد میرفخرایی


2. جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1369، صفحه 163-228

10.22066/cilamag.1990.18358

مایکل تاپ من؛ ترجمه محمدجواد میرفخرایی؛ محمدعلی اردبیلی