نویسنده = علی رضائی
تعداد مقالات: 2
1. آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین‌المللی

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1399، صفحه 307-334

10.22066/cilamag.2019.63624.1266

علی رضائی


2. تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری‌های سرمایه‌گذاری

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 239-272

10.22066/cilamag.2018.31689

علی رضائی