نویسنده = محمد حسین لطیفیان
تعداد مقالات: 1
1. تحوّل مفهومِ «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-41

محسن محبی؛ محمد حسین لطیفیان