کلیدواژه‌ها = توسعه
تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

منصور وصالی محمود


«توسعه پایدار» یا «پایداری توسعه» در حقوق بین‌الملل

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 125-139

10.22066/cilamag.2010.17277

آرامش شهبازی


اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، آذر 1388، صفحه 243-262

10.22066/cilamag.2009.17292

عبدالحسین شیروی؛ نصرالله ابراهیمی؛ مجتبی اصغریان