دوره و شماره: دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-388 
5. بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس

صفحه 143-168

مهدی حاتمی؛ محمود حاجی‌زاده


6. استانداردها و آیین‌های جرح داوران

صفحه 169-199

کریستوفر کچ؛ ترجمة علیرضا ابراهیم گل


7. عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی

صفحه 201-241

پروفسور روی اِم. گوود؛ ترجمة حمیدرضا علومی یزدی


8. مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی

صفحه 243-322

گائو ایکس یانگ؛ راس پی. بوکلی؛ ترجمة ماشاءاله بناء نیاسری