دوره و شماره: دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-352 (دو فصلنامه) 
2. طرف شرط داوری در گروه قراردادی

صفحه 35-60

محمدعلی بهمئی؛ فهیمه مرادی


3. فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

صفحه 61-90

مهراب داراب‌پور؛ سعید سلطانی احمدآباد


5. ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا

صفحه 121-158

امیر حسین رنجبریان؛ ساسان صیرفی