دوره و شماره: دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان) - شماره پیاپی 59، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-377 

علمی پژوهشی

1. پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل

صفحه 7-37

امیر مقامی؛ عباسعلی کدخدایی