دوره و شماره: دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان) - شماره پیاپی 60، بهار و تابستان 1398 

علمی پژوهشی

1. نظریه‌های متابعت دولت‌ها از حقوق بین‌الملل از منظر اقناع

صفحه 7-34

محمد رضا ضیائی بیگدلی؛ حسن باقرزاده